Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt je onze algemene voorwaarden. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene voorwaarden Jake

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van producten aan u door Jake Nutritonals BV.
Wij bieden u een ruime keuze aan services en in veel gevallen zijn aanvullende voorwaarden daarop van toepassing.

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst bij Jake Nutritionals BV Door het plaatsen van een bestelling bij Jake Nutritionals BV stemt u in met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op uw bestelling.

1 DE OVEREENKOMST

Uw bestelling is een aanbod aan Jake voor het sluiten van een koopovereenkomst. Indien u een bestelling plaatst bij Jake ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat uw bestelling door ons is ontvangen met daarin tevens de gegevens van deze bestelling (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging is geen aanvaarding van uw aanbod maar dient slechts ter informatie dat uw bestelling door ons is ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en deze verzending door middel van een tweede e-mail bevestigen (verzendbevestiging). Indien uw bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, kan het gebeuren dat u voor elk afzonderlijk pakket een verzendbevestiging ontvangt. In dat geval komt voor elke verzendbevestiging een afzonderlijke koopovereenkomst tot stand met betrekking tot de in de desbetreffende verzendbevestiging genoemde producten. Wederpartij is Jake Nutritionals BV. Ongeacht uw herroepingsrecht conform artikel 2 kunt u uw bestelling van een product vóór toezending van de bijbehorende verzendbevestiging te allen tijde kosteloos annuleren.

Wij wijzen erop dat alle producten slechts worden verkocht in detailhandel gebruikelijke hoeveelheden. Dat betreft zowel het aantal bestelde producten in het kader van één bestelling als het opgeven van meerdere bestellingen van hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een in detailhandel gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

2 HERROEPINGSRECHT TOT EN MET 14 DAGEN, UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT EN WETTELIJK GARANTIERECHT

AANWIJZINGEN HERROEPING

HERROEPINGSRECHT
U hebt het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) de producten (of het laatste product, de laatste deelzending of het laatste deel in het geval van een overeenkomst met betrekking tot meerdere goederen van één bestelling of de levering van een product in meerdere deelzendingen of delen) heeft verworven of vanaf de dag van de totstandkoming van de overeenkomst in het geval van digitale content die niet wordt geleverd op een fysieke gegevensdrager (bijvoorbeeld een CD of DVD).
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons (Jake Nutritionals BV) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt uw verklaring conform de toelichting en met de formulieren die op onze website verkrijgbaar zijn, elektronisch invullen en toezenden, u kunt contact met ons opnemen of dit model herroepingsformulier gebruiken. Indien u gebruik maakt van ons online ondersteuningscentrum retourzendingen ontvangt u van ons onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging dat de herroeping is ontvangen.
De kennisgeving is tijdig indien u de herroepingsverklaring hebt verstuurd vóór afloop van de herroepingstermijn en indien u de goederen hebt geretourneerd via ons online ondersteuningscentrum retourzendingen binnen de hierna gedefinieerde termijn.

Voor meer informatie over reikwijdte, inhoud en toelicht van het gebruik kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De gevolgen van herroeping:
Indien u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle bedragen terug die wij van u hebben ontvangen voor de gekochte goederen en alle kosten van de voordeligste door ons aangeboden standaardlevering. Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats danwel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de melding van uw herroeping door ons is ontvangen, zulks onder voorbehoud van de hierna genoemde situatie. Voor zover met u niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen, betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als door u is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie. Voor de terugbetaling berekenen wij u in elk geval geen kosten. Wij kunnen de terugbetaling opschorten totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of, wanneer dat eerder is, totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen aan ons terug te zenden, gerekend vanaf de dag waarop wij door u zijn geïnformeerd over uw herroeping van deze overeenkomst via ons Online-ondersteuningscentrum retourzendingen. De kennisgeving is tijdig indien u de goederen heeft verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen. De retourneringskosten komen voor uw rekening indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde en de prijs van de te retourneren goederen niet meer bedraagt dan € 40 of indien u bij goederen met een hogere prijs op het tijdstip van herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet heeft voldaan. In alle andere gevallen zijn aan de retournering voor u geen kosten verbonden. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald.
Een eventueel waardeverlies van de goederen komt slechts voor uw rekening wanneer dit waardeverlies kan worden teruggevoerd op een niet noodzakelijke behandeling van de goederen om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Het herroepingsrecht geldt niet resp. vervalt bij de volgende overeenkomsten:

betreffende de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van klanten of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften;
betreffende diensten die door Jake volledig zijn verleend en indien u voor de bestelling hebt kennisgenomen en uitdrukkelijk hebt ingestemd met het feit dat wij met het verlenen van de dienst kunnen beginnen en u uw herroepingsrecht verliest bij volledige nakoming van de overeenkomst;
EINDE AANWIJZINGEN HERROEPING

3 PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

Ondanks onze grootste inspanningen kan bij enkele producten in onze catalogus de verkeerde prijs staan. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken en voordat wij factureren. Als bij een product de verkeerde prijs staat en de juiste prijs is hoger dan de prijs op de website, zullen wij vóór het verzenden van de goederen contact met u opnemen om te vragen of u het product tegen de correcte prijs wilt kopen of dat u de bestelling wilt annuleren. Indien de correcte prijs van een product lager is dan de door ons aangegeven prijs zullen wij de lagere prijs berekenen en het product aan u toezenden.

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, promotiecodes ontwerpen die kunnen worden ingewisseld voor accountkrediet, of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot de eigen producten en/of producten of diensten van een externe leverancier, onderhevig aan aanvullende voorwaarden die Jake opstelt per afzonderlijke promotiecode. U gaat akkoord dat de promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze; (ii) niet mogen worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Jake; (iii) op elk moment kunnen worden uitgeschakeld door Jake voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van Jake; (iv) alleen mogen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die Jake opstelt voor dergelijke promotiecodes; (v) niet in contanten kunnen worden omgezet; en (vi) kunnen vervallen vóór uw gebruik. Jake behoudt zich het recht voor om krediet of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van de promotiecodes door u of een andere gebruiker te onthouden of af te trekken in het geval Jake bepaalt of denkt dat het gebruik of de inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in schending was met de toepasselijke voorwaarden voor promotiecodes of deze Voorwaarden.

4 GARANTIE OP DOOR JAKE VERKOCHTE PRODUCTEN EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bestellers hebben in de Europese Unie gedurende twee jaar vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op reparatie of vervanging van de op Jake gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.

Indien voor nakoming achteraf een vervangende levering wordt gekozen, is de besteller verplicht de als eerste geleverde goederen binnen 30 dagen naar en op kosten van besteller terug te sturen. De gebrekkige goederen dienen conform de wettelijke voorschriften te worden geretourneerd. Jake behoudt zich het recht voor conform de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.

Bij gebruikte goederen kan de garantietermijn korter zijn dan twee jaar.

Voor aanvullende informatie over de bepalingen en voorwaarden verwijzen wij naar onze retourneringsvoorwaarden.
Iedere aansprakelijkheid van Jake is beperkt tot (i) schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Jake (ii) vorderingen die volgens het toepasselijke dwingende consumentenrecht niet kunnen worden uitgesloten of (iii), voorzover beperking is toegestaan, tot die toegestane beperking.

Voor zover de aansprakelijkheid van Jake is uitgesloten of beperkt , geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

5 TOEPASSELIJK RECHT

Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in Nederland. Dit betekent dat u vorderingen in verband met deze Algemene Voorwaarden die voortvloeien uit de normen van consumentenbescherming naar keuze zowel in Nederland als in het EU-land waar u woont kunt indienen.

6 VERANDERINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze website, regelingen, voorwaarden, waaronder deze Algemene Voorwaarden, te allen tijde te veranderen. Op uw bestelling zijn echter de Algemene Voorwaarden, contractuele voorwaarden en Algemene Voorwaarden van toepassing die op het moment van uw bestelling van kracht zijn, voor zover een verandering van deze voorwaarden niet wettelijk of van overheidswege noodzakelijk is (in dat geval zijn ze ook van toepassing op bestellingen die u voorheen heeft geplaatst). Indien een regeling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, geldt deze regeling als scheidbaar en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

7 GEEN AFSTAND

Wanneer u deze Algemene Voorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Algemene Voorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

8 MINDERJARIGEN

Wij bieden minderjarigen geen producten aan. Onze producten voor kinderen kunnen slechts door volwassenen worden gekocht. Indien u jonger bent dan 18 kunt u slechts met medewerking van een ouder of opvoeder gebruik maken van Jake.

9 ONZE CONTACTGEGEVENS

Onze contactgegevens zijn:

Jake Nutritionals BV
Peizerweg 97N
9727AJ, Groningen
The Netherlands

KvK: 61730513
VAT NL: NL854465352B01
Bank: NL72INGB0006659714

Heb je vragen? We staan altijd klaar om je te helpen!